Nederlands | English

Condities

Verkoopcondities:

Op al onze aanbiedingen/offertes tot verkoop en/of levering van goederen/diensten, alsmede op al onze overeenkomsten met klanten/opdrachtgevers, zijn uitsluitend de door ons gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn op 22 januari 2018 gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank Rotterdam, onder nummer AL 5/2018. Op verzoek wordt een kopie kosteloos aan u verzonden en u kunt ze hier downloaden voor Nederland/België, hier voor Duitsland en hier voor de overige landen.

Inkoopcondities:

Aankopen zijn in overeenstemming met contract nr. 15 (algemeen) nr. 26 (spot/gratis geleverd), nr. 27 (FAS/FOB/CIF/C&F) inclusief arbitrageclausule van NOFOTA (Nederlandse branchevereniging voor oliën, vetten en oliehoudende zaden), afdeling oliën, vetten en aanverwante producten. Partijen verklaren op de hoogte te zijn van de inhoud van NOFOTA-contracten waarin cursief gedrukte gedeelte voorrang heeft boven niet-cursief gedrukte tekst. Partijen komen uitdrukkelijk overeen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met bovengenoemde overeenkomst te beslechten volgens het arbitragereglement van NOFOTA in Rotterdam (of elders indien overeengekomen).

In geval van tegenstrijdige bepalingen prevaleren onze inkoopbevestigingsbepalingen, die in onze inkoopbevestiging zijn opgenomen. Alle kosten veroorzaakt door afwijking van de genoemde instructies zijn voor uw rekening en zullen dienovereenkomstig in rekening worden gebracht. Bij twijfel kunt u direct contact met ons opnemen.

top